Zong le de kun huo : Ming chao de shang ye yu wen hua = Confusions of pleasure : commerce and culture in Ming China / Bu Zhengmin zhu

TitleZong le de kun huo : Ming chao de shang ye yu wen hua = Confusions of pleasure : commerce and culture in Ming China / Bu Zhengmin zhu
Publication TypeBook
2004
AuthorsBrook, T
PublisherLian jing
CityTaibei Shi
957082591X, 9789570825916