Zhongguo yu li shi zi ben zhu yi : Han xue zhi shi de xi pu xue = China and historical capitalism :genealogies of sinological knowledge / Bu Zhengmin, Gregory Blue zhu bian

TitleZhongguo yu li shi zi ben zhu yi : Han xue zhi shi de xi pu xue = China and historical capitalism :genealogies of sinological knowledge / Bu Zhengmin, Gregory Blue zhu bian
Publication TypeBook
2004
AuthorsBrook, T
PublisherJu liu tu shu gong si
CityTaibei Shi
9577322042, 9789577322043