Sevostyanov, "Politika velikih derzhav na Dalnem Vostoke" (Book Review)

TitleSevostyanov, "Politika velikih derzhav na Dalnem Vostoke" (Book Review)
Publication TypeMiscellaneous
Year of Publication1963
AuthorsAvakumovic, I
ISBN Number0021-9118