Ming dai de she hui yu guo jia = The Chinese state in Ming society / Bu Zhengmin zhu

TitleMing dai de she hui yu guo jia = The Chinese state in Ming society / Bu Zhengmin zhu
Publication TypeBook
2009
AuthorsBrook, T
PublisherHuangshan shu she
CityHefei
9787546102115, 7546102111