Borba Sovetskogo Soyuza za razorurzhenie, 1946-1960 gody

TitleBorba Sovetskogo Soyuza za razorurzhenie, 1946-1960 gody
Publication TypeMiscellaneous
Year of Publication1962
AuthorsAvakumovic, I
ISBN Number0020-5850